Ký thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Liên Minh Xanh và Nhóm cộng đồng tại Nam Đông và A Lưới