Điện thoại
0234 3 522 722

Cửa hàng Tinh dầu Làng Hạ 
73 Thạch Hãn, thàn phố Huế, Việt Nam

Email
wecare@lienminhxanh.com