Xây dựng mô hình sinh kế gắn với công tác quả lý, bảo vệ rừng